Husordensregler


HUSORDENSREGLER FOR ÅSMOSVINGEN BOLIGSAMEIE

§1  FORMÅL

Husordensreglene skal sikre beboere og eiere av seksjonene i sameiet et trygt og trivelig bomiljø, og sørge for at sameiets eiendom og andre verdier blir ivaretatt.

§2  GENERELT

Beboere og seksjonsbrukere plikter å følge bestemmelsene i husordensreglene og gjøre seg kjent med instrukser for brannsikkerhet, søppelhåndtering etc. som blir utarbeidet for sameiet. 

Seksjonseier er ansvarlig for at reglene blir gjort kjent for husstanden/leieboere/seksjonsbrukere, og at de blir overholdt av disse og andre som gis adgang til leiligheten/seksjonen.

Seksjonseier blir erstatningspliktig for enhver skade som skyldes overtredelse av husordensreglene eller mangel på aktsomhet.

§3  RO

Leiligheter må ikke benyttes slik at andre beboere sjeneres ved støy eller andre ulemper.  Mellom kl. 23.00 og 07.00 skal det være nattero i leilighetene og fellesarealene.  I dette tidsrommet må det ikke utføres arbeid eller spilles musikk o.l på en slik måte at det virker sjenerende på omgivelsene, eller foretas andre aktiviteter som er til sjenanse for andre.

Skal det ved spesielle anledninger holdes fest/selskap i en leilighet utover kl.23.00, skal beboere i tilstøtende leiligheter varsles på forhånd.  Selv om slikt varsel er gitt, skal det likevel tas tilbørlig hensyn til ovennevnte regel om nattero.

Banking og bruk av støyende verktøy er ikke tillatt mellom kl. 20.00 og kl. 08.00 på hverdager og kl. 20.00 og kl. 10.00 på lørdager og søndager/helligdager. 

§4  FELLESAREALER

Fellesarealer skal være rene og ryddige. Trappevask skal utføres hver uke. Beboerne i hver enkelt oppgang er solidarisk ansvarlig for at dette blir utført. Blir ikke trappevask utført på en tilfredsstillende måte, vil styret kunne igangsette tiltak som f.eks leie inn hjelp som beboeren/beboerne i oppgangen selv må betale.

Med unntak av barnevogner er det ikke tillatt å ha noe stående i fellesarealene. Skostativ og pyntegjenstander kan plasseres i umiddelbar nærhet av den enkeltes inngangsdør, men skal ikke være til hinder for fri ferdsel.

Sykler, ski, kjelker, sportsutstyr og lignende skal oppbevares i den enkeltes leilighet / bod tilhørende leilighet.

Bruk av fyrverkeri er ikke tillatt på sameiets område.

Utelamper og belysning i fellesgang skal alltid ha fungerende lyspærer. Den enkelte eier/ beboer plikter å skifte disse ved behov.

Beboerne plikter å holde kanaler/grøfter i front av hvert hus i orden. Dette innebærer klipping/luking av ugress, samt fjerning av søppel.

Hvis ikke dette arbeidet blir utført tilstrekkelig, vil styret leie inn folk til å utføre jobben på leietakers/eiers regning.

Seksjonseier er ansvarlig for skader som blir påført sameiets fellesarealer av personer som vedkommende gir adgang til sin seksjon.

Markiser monteres forsvarlig, og skal være i utførelsen grå.

Paraboler/antenner skal monteres forsvarlig, og kabler skal festes forsvarlig og estetisk på fasade.

Ved installasjon av utebelysning og varmepumpe skal styret kontaktes og informeres før arbeidet påbegynnes.

Ut over det som her er angitt gjelder alminnelig god folkeskikk når det gjelder bruk av fellesarealene.

§5  LÅSING

Dører til felles inngangsparti skal alltid være låst.

§6  PARKERING

Hver seksjon har garasje og én oppstillingsplass tilgjengelig.

Parkering skal ikke skje slik at det er til hinder for inn-  og utkjøring av garasje samt til hinder for ferdsel til utearealer/hage i første etasje.

Parkering utover dette må skje utenfor sameiets område.

Det er forbudt å sette motorkjøretøy på plenen. 

Feilparkerte biler kan bli tauet bort for bileiers regning og risiko uten forutgående varsel.

§7  NØKLER

Bestilling av ekstra nøkler gjøres via styret. Kostnader vedrørende bestillingen faktureres den enkelte eier/leietaker.

§8  BALKONGER, VERANDAR, TERRASSER OG HAGER

Det er ikke tillatt å plassere gjenstander på seksjonens utearealer som virker skjemmende og er til sjenanse for naboene. 

Søppel skal ikke oppbevares på veranda eller utenfor inngangsdør.

Trapper, veranda og balkonger skal ikke benytte til lufting eller risting av sengeklær, tepper og lignende slik at dette er til sjenanse for andre.

§9  SØPPEL

Restavfall og matavfall skal kastes i beholder merket restavfall. Matavfall skal sorteres i egne poser.

Papir og papp skal kastes i beholdere merket dette. Melkekartonger skal brettes og legges i gjenlukket plastpose før den kastes i papiravfallet.

Plast skal i egne beholdere og i egne poser. Poser til plast- og matavfall finnes i boksene ved postkassene.

Er noen av beholderne fulle, skal søppel oppbevares av den enkelte beboer til det er plass i beholderne. Det skal ikke plasseres på utsiden av beholderne.

Brannfarlig avfall, store gjenstander, avfall/papp i forbindelse med flytting, juletrær, elektriske artikler, glass, trevirke og andre typer spesialavfall må den enkelte beboer sørge for å bringe til mottakssted for slikt avfall.

Avfall skal ikke oppbevares på sameiets fellesareal, verandaer eller utenfor leilighetenes inngangsdør.

§10  DYREHOLD

Dyrehold er i alminnelighet tillatt så lenge dette ikke er til plage for andre beboere.

Dyreeier plikter å fjerne alle dyrets etterlatenskaper på sameiets område og fortauet utenfor.

Det oppfordres til sterilisering/ kastrering av katter.

Ved gjentatte klager på et dyr, kan styret beslutte å forby dette dyret hvis det beviselig er til ulempe for andre beboere.

§11  UTLEIE OG EIERSKIFTE

Utleie og eierskifter må meddeles skriftlig til styret.  Sameiet innkrever seksjonens andel av felleskostnader fra registrert eier inntil meddelelse om eierskifte er mottatt.

Ved utleie beror det økonomiske ansvar for andel felleskostnader og eventuelle skader på fellesanlegg hos seksjonseier.

§12 FORESPØRSLER, FORSLAG OG KLAGER

Alle henvendelser til styret skal skje skriftlig. Anonyme henvendelser behandles ikke.

Eventuell klage på brudd på ordensreglene skal meldes skriftlig til styret med begrunnelse.

Beboer som oppdager skader på sameiets eiendom skal snarest mulig rapportere dette til styret.

Husordensregler og tømmekalender for søppel vil bli hengt opp i hvert enkelt hus.

§13 OVERTREDELSE AV HUSORDENSREGLENE

Beboerne blir erstatningspliktige for enhver skade som oppstår som følge av at husordensreglene overtredes. Sameierne er ansvarlige for at reglene etterleves av husstanden, leietaker, eller andre som er gitt adgang til leiligheten. Hvis sameier ikke selv bor i seksjonen, plikter sameier å føre nødvendig tilsyn.

Overtredelse av reglene rapporteres skriftlig til styret. Styret kan påtale forholdet skriftlig overfor sameieren, samt ta saken opp med eventuelle leietakere. Styret kan deretter rette eventuelle mangler for sameiers regning.

Når mangler påtales skal varselet inneholde opplysninger om at gjentatt eller fortsatt overtredelse vil bli ansett som vesentlig mislighold av eierens sameieplikter.

Godkjent og vedtatt 20.03.2013.


Sist endret: 16.jul 2020
Opprettet:  14.nov 2016